Työajanseuranta

JotBar työajanseuranta dokumentoi työtunnit automatisoidusti ja reaaliajassa

JotBar-työajanseuranta rekisteröi henkilöstön päivittäiset työajat ja kohdistaa työajan kustannuspaikoille, osastoille ja projekteille. Työajanseuranta toimii reaaliaikaisesti ja kattaa niin liukuvat kuin joustavatkin työajat. Järjestelmä erittelee käytössä olevat lisät, liukumat, joustot, poissaolot, saldokertymät ja tuntityöt. Työntekijän tarvitsee ainoastaan leimata.

Lue lisää

Esimiehille tarkoitetun käyttöliittymän avulla voidaan nähdä samalla kertaa alaisten viikottaiset työajat. Poikkeamat työajoissa ovat nähtävissä havainnollisesti eroteltuina, jolloin yksittäisen henkilön leimaustapahtumia päästään helposti tarkastelemaan

Näytä vähemmän

Tiedot siirtyvät suoraan palkanlaskentaan

Kaikki JotBarin keräämät tiedot voidaan ajaa suoraan palkanlaskentaohjelmistoon, jolloin yritys pääsee eroon tuntikirjanpidosta sekä manuaalisista tietojen siirroista palkanlaskentaan. Järjestelmä tulkitsee eri toimialojen työehtosopimuksia ja yrityskohtaisia toimintamalleja. Lue lisää JotBar:in liitettävyydestä täältä

Monta tapaa leimata

JotBar-teknologia mahdollistaa monet eri leimauskäytännöt. Reaaliaikaisten työn leimauksien lisäksi työaikakirjauksia on mahdollista tehdä myös ennakkoon ja jälkikäteen.

Automatisoitu työajanseuranta säästää aikaa

JotBar-järjestelmän ansiosta aikaa säästyy päivä-, viikko-, ja vuositasolla. Kun tiedot siirtyvät automaattisesti järjestelmän sisällä, perinteistä tuntikirjanpitoa sekä manuaalista tietojen siirtoa ei enää tarvitse tehdä.

Lue lisää

Tuottavuuden kannalta työtuntien ja -vaiheiden kirjaaminen tulisi olla mahdollisimman jouhevaa, nopeaa ja helppoa. Usein työajan ja työvaiheiden raportointiin käytetään vuositasolla yllättävän paljon aikaa, joka on pois varsinaiseen työhön käytetystä ajasta.

JotBar:in ansiosta säästetty aika voidaan käyttää työn tehokkuuden kasvattamiseen. JotBar-järjestelmät mahdollistavat myös tarkan kulujen seurannan, jolloin saadaan aikaan kustannussäästöjä. Tehokkaampi työyhteisö sekä säästöt ajassa ja kustannuksissa kaikki osaltaan parantavat yrityksen kannattavuutta.

Näytä vähemmän

Kun tarvitaan yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, mihin ja miten työaikaa käytetään, tarvitaan lisäksi JotBar-töiden seuranta.

Mitä työaikalaki velvoittaa?

Työtuntien seuranta ja dokumentointi on lain vaatima velvollisuus. JotBar-työajanseurantajärjestelmän avulla työaikalaissa ja työsopimuksessa määritelty työaika sekä poikkeamat voidaan näyttää toteen luotettavasti, helposti ja nopeasti.

Lue lisää

Työaikalain mukaan työnantaja on velvollinen pitämään kirjaa tehdyistä työtunneista sekä niistä suoritetuista korvauksista työntekijäkohtaisesti. Koska lain mukaan jokaisen työntekijän työajasta tulee löytyä kirjanpito, tulee työtuntien dokumentoinnin olla mahdollisimman vaivatonta.

JotBar helpottaa työaikalain velvoitteiden täyttymistä. Järjestelmä rekisteröi työhön käytetyn ajan, mukaan lukien liukumat, joustot ja ylityöt sekä tuottaa tarvittavat raportit viranomaisille.

Näytä vähemmän

JotBar muokkautuu yrityskohtaisiin sääntöihin

JotBar on monipuolinen työajanseurantajärjestelmä, joka mukautuu tarvittaessa yrityksessä paikallisesti sovittuihin sääntöihin. Tämä tuo helppoutta ja sujuvuutta päivittäiseen työtuntien kirjaamiseen sekä säästää henkilöstön aikaa ja resursseja.

Lue lisää

Työyhteisössä voidaan sopia paikallisesti esim. työajoista, joka on useimmiten mahdollista työehtosopimusten tai työlainsäädännön puitteissa. Kaikki yrityksessä paikallisesti sovitut säännöt koskien esimerkiksi liukumia, joustoja tai ylityötunteja, voidaan parametroida JotBar-järjestelmään.

JotBar:in ansiosta kaikki sujuu – työaikojen heilahteluista huolimatta

Paikallisesti sovitut työaikajärjestelyt ovat tyypillisiä muun muassa sesonkiluonteisissa töissä. Tällöin voidaan sopia, että työtä tehdään säännöllisestä työajasta poiketen enemmän sesonkiaikana. Vastaavasti hiljaisena työkautena voidaan kertyneitä tunteja pitää vapaana, palkanmaksun pysyessä jatkuvasti tasaisena.

JotBar-järjestelmä huolehtii siitä, että työtunnit ja palkanmaksu rekisteröityvät oikein työaikojen heilahteluista huolimatta. Normaalista työajasta ylimenevät tunnit kirjataan joustoihin, joita voidaan hallinnoida JotBar-työaikapankin avulla.

Näytä vähemmän

JotBar auttaa myös liukuvan työajan hallinnassa

 JotBar-työajanseurantajärjestelmä tarjoaa parhaat ratkaisut ja työkalut liukuvan työajan hallintaan. Monessa työyhteisössä on sovittu paikallisesti liukuvan työajan käytöstä, jolloin työntekijä voi itse päättää työpäivänsä pituuden sovittujen rajojen sisällä.

Lue lisää

JotBar-liukumapankki on erinomainen ratkaisu liukuvan työajan seurannassa. Järjestelmä kerää työntekijäkohtaisesti plus- ja miinuspuolen saldot talteen automaattisesti.

JotBar-liukumaleikkuri tasaa liukumasaldot

Työaikalaissa sekä yksittäisissä työyhteisöissä on määritelty säännöt liukumatuntien enimmäiskertymille vuorokausi- ja viikkokohtaisesti. Näin ollen plus-puolen tunnit tulee pitää vapaana sovitulla aikavälillä. JotBar-liukumaleikkuri tasaa automaattisesti käyttämättä jääneet liukumatunnit sovitun aikajakson sisällä, esim. jokaisen viikon päätteeksi. JotBar-järjestelmässä voidaan joustavasti määritellä liukumarajat eri työntekijäryhmille erikseen.

JotBar ja kiinteästi joustava työaikamalli

JotBar tulkitsee myös kiinteästi joustavaa työaikaa, jota käytetään tyypillisesti muun muassa valmistavan teollisuuden tuotantotyössä. Se tarkoittaa työaikamallia, jossa kiinteästä työajasta on mahdollisuus joustaa esim. 15 minuutin verran työvuorokohtaisesti. Liukumasaldoa ei kerrytetä, mutta työntekijällä on mahdollisuus aloittaa ja vastaavasti lopettaa työt 15 minuuttia aikaisemmin tai myöhemmin.

Näytä vähemmän

JotBar-työaikapankki tasoittaa työajan vaihtelut

JotBar-työajanseurantajärjestelmä mahdollistaa erilaisten työaikapankkimallien hallinnoinnin ja ylläpidon. Työaikapankki tarkoittaa työn ja vapaa-ajan tasoittumisjärjestelmää, joka on käytössä monessa organisaatiossa.

Lue lisää

JotBar-järjestelmässä eri työaikapankit soveltuvat eri käyttötarkoituksiin, kuten liukumapankki ja joustopankki. Niiden käytöstä voidaan sopia paikallisesti työyhteisöissä. Työaikapankin säännöt määritellään yrityskohtaisesti sekä alakohtaisen työehtosopimuksen ehdoilla.

Miten työaikapankki toimii?

JotBar-työaikapankkiin talletetaan tehtyä työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia. Vastineeksi työntekijät voivat nostaa työaikapankista palkallista vapaa-aikaa yrityskohtaisesti sovittujen sääntöjen mukaisesti.

Automatisoitu järjestelmä pitää huolen siitä, että plus- ja miinustunnit ohjautuvat suoraan työaikapankkiin ja edelleen palkanmaksujärjestelmiin.

Näytä vähemmän

Työajan automatisointi nopeuttaa perinteistä työaikaleimausta

Työaikaa voi leimata myös automaattisesti. Automaattinen työaikaleimaus on yleistyvä menetelmä, joka perustuu yleensä työsuunnitelmaan. Se tarkoittaa käytäntöä, jossa työntekijä leimaa järjestelmään vain poikkeavat tilanteet. Automaattisen työaikaleimauksen käytöstä voidaan sopia paikallisesti työyhteisössä.

Lue lisää

Lähtökohtaisesti esimiehen tulee aina tarkistaa ja hyväksyä alaistensa työaikaleimaukset. Näin varmistetaan, että leimaukset ovat oikein ja mahdollisilta virheiltä vältytään. Jos kuitenkin työsuunnitelma toteutuu, aikaa vievää esimiehen hyväksymiskierrosta ei tarvita.

Automaattinen hyväksyntä nopeuttaa tarkistusta

Jotbar-järjestelmässä on myös mahdollista ottaa käyttöön automaattihyväksyntä-moduli, jolloin ohjelma hyväksyy automaattisesti määritellyt ehdot täyttävät päivät. Esimerkiksi jos työntekijä tehnyt suunnitellun päivän, tällöin esimiehen ei tarvitse tätä päivää erikseen hyväksyä. Järjestelmään voidaan tarvittaessa määritellä erilaiset hyväksymisehdot henkilöryhmittäin, esim. työntekijöille, toimihenkilöille ja ylemmille toimihenkilöille. Automaattihyväksyntä-toiminto nopeuttaa tarkistusprosessia huomattavasti.

Näytä vähemmän

TUTUSTU MYÖS MUIHIN MATERIAALEIHIMME AIHEESTA TYÖAJANSEURANTA:

LATAA MAKSUTON OPAS:

Opas tueksi työajanseurannan suunnitteluun ja työajanseurannan hankintaan

Milloin on ajankohtaista hankkia tai vaihtaa työajanseurantajärjestelmä? Mitä asioita työajanseurannan suunnittelussa tulee ottaa huomioon? Maksuttomassa oppaassamme tarjoamme vinkit työajanseurannan suunnitteluun ja hankintaan.

Lue lisää ja lataa opasLue lisää ja lataa opas

LATAA MAKSUTON OPAS:

Tehokkuuden parantaminen työajanseurannalla 2020

Miten voisitte tehostaa yrityksenne toimintaa työajanseurannalla? Maksuttomassa oppaassamme tarjoamme vinkit kannattavuuden kasvattamiseen älykkäillä ratkaisuilla.

Lue lisää ja lataa opasLue lisää ja lataa opas

Tutustu työajanseuranta-aiheisiin artikkeleihin blogissamme:

PYYDÄ TARJOUS!