Työajanseuranta edellinen

JotBar tekee työajanseurannasta helppoa

JotBar-työajanseuranta dokumentoi työtunnit automatisoidusti ja reaaliajassa. JotBar sopii kaikille organisaatioille, jotka haluavat työajanseurantajärjestelmältään käytön helppouden lisäksi joustavuutta, tehokasta tekemisen seuraamista sekä monipuolisia integrointimahdollisuuksia.

 

Työaikalaki velvoittaa työajanseurantaan

Työtuntien seuranta ja dokumentointi on työaikalain vaatima velvollisuus. Lain mukaan työnantaja on velvollinen pitämään kirjaa tehdyistä työtunneista ja niistä suoritetuista korvauksista työntekijäkohtaisesti (Työaikalaki, 7 luku, 32 §).

JotBar-työajanseurantajärjestelmän avulla työaikalaissa ja työsopimuksessa määritelty työaika sekä poikkeamat voidaan näyttää toteen luotettavasti, helposti ja nopeasti. Järjestelmä rekisteröi työhön käytetyn ajan liukumineen ja ylitöineen sekä tuottaa tarvittavat raportit viranomaisille.

Miten JotBar-työajanseuranta toimii?

Reaaliaikaisesti toimiva JotBar-työajanseuranta rekisteröi henkilöstön päivittäiset työajat ja kohdistaa työajan oikeille kustannuspaikoille, osastoille ja projekteille.

JotBar-työajanseurantajärjestelmän käyttö on tehty mahdollisimman helpoksi: työntekijän tarvitsee ainoastaan leimata, ja järjestelmä erittelee automaattisesti

  • käytössä olevat lisät 
  • liukumat
  • poissaolot
  • lomasaldokertymät 
  • työaikapankkiin kertyneet tunnit 
  • ylityöt sekä
  • tuntityöt. 

JotBar-teknologia mahdollistaa monet eri leimauskäytännöt. Reaaliaikaisten työn leimauksien lisäksi työaikakirjauksia on mahdollista tehdä myös ennakkoon ja jälkikäteen.

Esimiehille tarkoitetun käyttöliittymän avulla voidaan nähdä samalla kertaa alaisten viikoittaiset työajat. Poikkeamat työajoissa ovat nähtävissä havainnollisesti eroteltuina, jolloin yksittäisen henkilön leimaustapahtumia päästään helposti tarkastelemaan.

Automatisoitu työajanseuranta säästää aikaa

JotBar-järjestelmässä tiedot siirtyvät automaattisesti järjestelmän sisällä palkanlaskentaan asti, joten perinteistä tuntikirjanpitoa sekä manuaalista tietojen siirtoa ei enää tarvita. Kun työajan ja työvaiheiden raportointi ei vie aikaa, varsinainen työ pystytään tekemään tehokkaammin. Järjestelmä tulkitsee eri toimialojen työehtosopimuksia ja yrityskohtaisia toimintamalleja. Lue lisää JotBarin liitettävyydestä täältä.

JotBar-työajanseurantajärjestelmä mukautuu yrityksessä paikallisesti sovittuihin sääntöihin. Esimerkiksi liukumia, joustoja tai ylityötunteja koskevat säännöt voidaan parametroida JotBar-järjestelmään, mikä tuo helppoutta ja sujuvuutta päivittäiseen työtuntien kirjaamiseen sekä säästää henkilöstön aikaa ja resursseja. JotBar-järjestelmällä työtunnit ja palkanmaksu rekisteröityvät oikein myös paikallisesti sovituissa työaikajärjestelyissä, työaikojen heilahteluista huolimatta.

JotBar-työajanseuranta mahdollistaa automaattisen työaikaleimauksen, jossa työntekijä leimaa järjestelmään vain työsuunnitelmasta poikkeavat tilanteet. Jos työsuunnitelma toteutuu, aikaa vievää esimiehen hyväksymiskierrosta ei tarvita. Automaattihyväksyntä-toiminnolla ohjelma hyväksyy automaattisesti määritellyt ehdot täyttävät päivät. Järjestelmään voidaan määritellä erilaiset hyväksymisehdot henkilöryhmittäin, esimerkiksi työntekijöille, toimihenkilöille ja ylemmille toimihenkilöille.

Työajan vaihtelut ja liukuvan työajan hallinta

JotBar-työajanseurantajärjestelmä mahdollistaa erilaisten yritys- ja alakohtaisten työaikapankkimallien hallinnoinnin ja ylläpidon. JotBar-työaikapankkiin talletetaan tehtyä työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia. Vastineeksi työntekijät voivat nostaa työaikapankista palkallista vapaa-aikaa yrityskohtaisesti sovittujen sääntöjen mukaisesti. Automatisoitu järjestelmä pitää huolen siitä, että plus- ja miinustunnit ohjautuvat suoraan työaikapankkiin ja edelleen palkanmaksujärjestelmiin.

JotBar-työajanseuranta tarjoaa parhaat ratkaisut ja työkalut liukuvan työajan hallintaan: järjestelmä kerää työntekijäkohtaisesti plus- ja miinussaldot talteen automaattisesti, ja JotBar-liukumaleikkuri tasaa käyttämättä jääneet liukumasaldot sovitun aikajakson sisällä. Liukumarajat voidaan määritellä joustavasti eri työntekijäryhmille erikseen.

JotBar tulkitsee myös kiinteästi joustavaa työaikaa, jota käytetään tyypillisesti muun muassa valmistavan teollisuuden tuotantotyössä. Tässä työaikamallissa kiinteästä työajasta on mahdollisuus joustaa esimerkiksi 15 minuutin verran työvuorokohtaisesti ilman liukumasaldon kerryttämistä.

VIIMEISIMMÄT ARTIKKELIT TYÖAJANSEURANNASTA

PYYDÄ TARJOUS!